Posts

Showing posts from April, 2018
ചുമർച്ചിത്രങ്ങൾ ******************* വെട്ടമൊന്നു മിന്നിയാൽ നുള്ളിക്കൊറിയ്ക്കാനവരെത്തും
പിറകെ ഇരകളെന്നവർക്കുമേൽ ചാടിവീഴും നാവുകൾക്കൊപ്പം വിറയലുകൾ..! ജീവിതമോടിത്തീർക്കുന്ന ചുമർസാമ്രാജ്യത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും ഇരവിഴുങ്ങിയതിന്റെ ചരിത്രഗാഥയായി പല്ലിപ്പേച്ചലുകൾ
ചുവരിലേക്ക് ചത്ത ഉടലുകളുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഉടച്ചിടും കുറെ ഫോസിലതിരുകൾ
പ്രണയദംശനം ***************** ഹൃദയത്തിലുണർന്ന സ്നേഹക്കതിരമ്പോ കണ്ണേറെന്നോ കുരുക്കെന്നോ മായികമീ ദൃഷ്ടിഭ്രംശം !
കൺതിളക്കങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം പെരുക്കങ്ങളായി വിസ്താരപ്പെടുത്തുന്നൊരു പ്രകാശവലയം, കാന്തികം ! വസന്തം വ്യാപരിച്ച് പുഞ്ചിരികൾക്കു മൊഴിമാറ്റം !
അലൗകികം, ഇണയുള്ളങ്ങളുടെ സന്ദേശസഞ്ചാരം ! മെയ് വഴക്കങ്ങളാൽ ചടുലം ! മൊട്ടിട്ടുപൂക്കും ഹർഷവസന്തം !
മേൽവിലാസമില്ലാതെ മുദ്രകൾപ്പതിക്കാതെ പൊതിഞ്ഞൊട്ടിക്കാതെ തപാൽപ്പെട്ടിയുടെ അടച്ചുറപ്പുള്ള വിനിമയത്തെ നിരാകരിച്ച് പ്രണയവരികളൊഴുകുന്നു
വർണ്ണസ്വപ്നവിന്യാസങ്ങളുടെ ശ്യാനതാവലയങ്ങളിൽ
വാലുകള്‍ ************* ഇന്നലെകള്‍ വന്ന്‍ ഓരോ ക്ഷണവും വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്നു
മറവിയുടെ കത്തി എത്ര രാകിയിട്ടും മുനക്കുന്നില്ല
അരിഞ്ഞെറിയുന്ന വാല്‍ക്കഷണങ്ങൾ മുന്നിലോട്ടെടുത്തുചാടുന്നു.....

ഒറ്റയാപ്പട *************** കുതിക്കാറുണ്ട് കുതിരക്കൗതുകം പിഴച്ചുപോകുന്ന കവിതയുടെ ഒളിയിടങ്ങളിലേക്ക്
കണ്ടുകിട്ടാറുണ്ട് രൊക്കമായി ഇളിഭ്യച്ചിരികളും അൽപാൽപം രസോദ്ദീപനങ്ങളും
കണ്ണുകളിൽ തീവാളായി വളയുമപ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വാക്കുകളേയും
അഗ്നിനാക്കുകളായി കുടുക്കിട്ടുപിടിക്കും
അമ്മവെപ്രാളങ്ങളൊന്നാകെ ആനച്ചവിട്ടുകളെ തടയാനോങ്ങിനിൽക്കും
സൂക്ഷ്മതയി
കനം വച്ചത് *****************
കല്ലുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ട ഏതാനും പഴങ്ങളിൽ പഥികന്റെ വിശപ്പ്
ചാറ്റലുണർത്തിയ പച്ചയോലകളിൽ പുൽച്ചാഴികളുടെ തിണർപ്പ്
മാമ്പഴത്തിന്റെ നിറം മാറ്റത്തിൽ കുരുവിക്കൊതികൾ
കറുത്തമുഖം കാട്ടി മാനം മെലിഞ്ഞടർന്നതിൽ കൃഷികൗതുകം
ഗർജ്ജനങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കുന്ന യന്ത്രസീൽക്കാരങ്ങളിൽ തൊഴിൽ മോഹങ്ങൾ

കൊമ്പൻ ********** വെയിൽവിഷം തിന്ന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട നിളയെ ചുമലിലേറ്റി ആയാസപ്പെടുമ്പോഴാണ് കൊമ്പുകൾ കുലുക്കി തെറിയെറിഞ്ഞും കൊണ്ടൊരു വില്ലൻ “നിൽക്ക് നിൽക്ക് ഇവിടെ കിടത്തവളെ”
നെഞ്ചും പിളർത്തി ചപ്പിച്ചതഞ്ഞ മുലകളൂറ്റാൻ കോന്ത്രമ്പല്ലുകൾ തുറിച്ചു നീളുന്നു...

കുമ്മായം
************
എല്ലാമെല്ലാം 
വെള്ളയിൽ 
മായ്ക്കാൻ
മറയ്ക്കാൻ
മറക്കാൻ
അവർ
കുമ്മായമടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
മറിവിയുടെ പാടയ്ക്ക്
കനം വരുന്നു
ഇടയ്ക്കെവിടെയോ
ആരോ ഗർജ്ജിക്കുന്നു
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ..
ഉടയുന്നുണ്ട് മൗനങ്ങൾ...
ഓർമകളിലേക്ക്
വിള്ളൽപ്പാടുകൾ വീഴുന്നു...
ചോരക്കൈകൾ
തേച്ചിട്ട മാറാക്കറകൾ
ചെളിപ്പാണ്ടുകൾ
തുള്ളിത്തുള്ളി നിവരുന്നു
വാക്കുകൾ നിർത്താതെ പെയ്യുന്നു ബ്രഷുകൾ
ചൂലിൻ കെട്ടുകളാകുന്നു ഒടുക്കം വാക്കുകളും
വരകളും
ചവറുകളായി കത്തുന്നു...