Posts

Showing posts from March, 2014
കട്ടെഴുത്തിന് ---ഗീത മുന്നൂർക്കോട്---
ഇനിയൊരാഴ്ച്ച. ‘ഡാഇനീം തൊടങ്ങീല്ലേ.‘ കൊല്ലപ്പരീക്ഷയാ. ഒരു കുത്തൽ..
കൈവിരലുകൾ മുറുക്കി അക്ഷരങ്ങളെയിറുക്കി വാക്യങ്ങളെക്കുറുക്കി തുണ്ടുകളിൽ തിരുകിക്കേറ്റണം. ഉത്തരങ്ങളെ ചികഞ്ഞു പിരിച്ച് ചുരുട്ടണം കുപ്പായത്തിലെ കാണാച്ചുളിവുകളിലേക്ക് ഒളിയാത്ര ചെയ്യിക്കണം നടവഴികളിൽ ചോരാനാകാ വിധം ഉറച്ച ഒട്ടലുകളിൽ പതിച്ചിരിക്കണം..
ചുറ്റുവട്ടച്ചങ്ങാതിമാരുടെ വിരുതു പത്രങ്ങളിൽ പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ ചതുരംഗച്ചുറ്റളവ് ഗണിക്കണം
കണ്ണ്, മൂക്ക്, വിരലാംഗ്യങ്ങൾക്ക് വ്യംഗ്യം ഭാഷ ചുരുക്കി കൽ‌പ്പിച്ചഭ്യസിക്കണം. കൂട്ടരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം..
പരീക്ഷാഹാളിലെത്താനിടയുള്ള പ്രാപ്പിടിയൻ ഇൻവിജിലേഷൻ തിരു നേത്രങ്ങളെ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റ് ടേർൺറൈറ്റ് ടേർൺ എബൌട്ട് ടേർൺചെയ്യിക്കാ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം
എല്ലാമൊരുക്കിയുറപ്പിച്ചാലും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പൊടുന്നനെ നിറയുന്ന അത്ഭുതത്തിലെങ്ങാൻ ഒരതിസൂക്ഷ്മത വന്ന്
മാറ്റം ---- ഗീതമുന്നൂർക്കോട് ---
തെച്ചിയുടെ ചുവപ്പുയൌവ്വനം ഇടറുന്നു
മഞ്ഞക്കൊന്നയുടെ ശ്രീമഞ്ഞ നരയ്ക്കുന്നു
നന്ത്യാർവട്ടനീരിൽ മരുന്ന്നീലിക്കുന്നു
റോസിന്റെ നാണത്തുടുപ്പ് വിളറുന്നു
ചെമ്പകസുഗന്ധം അഴുകിനാറുന്നു
പാരിജാതം കാറ്റുമായിപ്പിണങ്ങി പലവഴിപാറുന്നു
പാലച്ചുവടുകളിൽനിന്ന് യക്ഷിമണം ഇറങ്ങിനടക്കുന്നു
ഇന്നേന്തേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ?<
വസ്ത്രവിലാപം -- ഗീത മുന്നൂർക്കോട് -- ആരാധകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രണയമുണരുന്ന രോമാഞ്ചം !
തിളക്കങ്ങളോടും മിനുക്കങ്ങളോടും തൊട്ടും മിണ്ടിയും കിന്നരിച്ചും ചിരിച്ചു മിന്നിയും ആൾക്കൂട്ടം ചുറ്റി വരിയുമ്പോൾ കൺ തിളക്കങ്ങളുടെ ഒരാർത്തി കാണണം.
മൂല്യവിസ്താരങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൂപ്പും കുത്തി വീണാലും വേണ്ടില്ല കൈയ്യെത്തുന്നതൊക്കെ കണ്ണെത്തുന്നതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുമവർ അതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെ !
അപ്പോഴാണ് ആധി കൂടുക വെട്ടിയും ചുരുങ്ങിയും വേദനിക്കേണ്ടി വരിക കുഞ്ഞുതുണ്ടുകൾപ്പോലും ശേഷിക്കില്ല.. മുക്കിലും മൂലക്കും കിട്ടും യന്ത്രക്കൊത്തുകൾ.
കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട് മറ്റു ചില ദുരന്ത യാത്രകൾ നീണ്ടും കുറുകിയും അയഞ്ഞും ഇറുകിയും കനത്തും മെലിഞ്ഞും ഹൊ! വയ്യേ വയ്യേന്നായിട്ടുണ്ട് വേവലാതികൾ
മഴവർണ്ണങ്ങളായൊന്നൊഴുകിയാലോ