ചുവപ്പും കറുപ്പും ഇണചേരുമ്പോൾ


കറുപ്പൊരു നിറമേയല്ലെന്ന്
എല്ലാമെല്ലാം വശീകരിച്ച്
വിഴുങ്ങുന്ന
ഭീമനാണെന്ന്

അല്ല, ഒരു സുഷിരമാണെന്നും
കേൾവി

ചില നേരങ്ങളിൽ
ചുവപ്പും കറുപ്പും
ഇണ ചേരുമ്പോൾ
മഞ്ചാടിയഴകാകും !

ചന്തത്തിലൊരുങ്ങിയാണ്
അന്തിച്ചുവപ്പിരുളുന്നതും
പുലരിത്തുടുപ്പുണരുന്നതും !

ഹൃദയം മുറിഞ്ഞിറ്റിറ്റ്
മ്ലാനക്കറുപ്പിലൊരു മുഖം -
ചോര തുടുപ്പിക്കും മിഴികളിൽ
കരിംകയത്തിന്നാഴങ്ങൾ
വൈപരീത്യം

കറുത്ത വരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി
അക്ഷരാക്കക്കറുപ്പുകൾ
ആധിപത്യം നാട്ടും നേരം
തിരുത്തൽച്ചുവപ്പിന്നടിവരകൾ
വളഞ്ഞ് വരുന്ന
പുച്ഛക്കറുപ്പുകളുടെ
ബന്ധനത്തിലേക്ക്

വാൾമുനയിൽ
കറുപ്പിട്ട്, മൃഗീയത
കൊലച്ചുവപ്പിൽ
ഇണപൊലിക്കും
സമന്വയത്തിനെന്ത്
പര്യായം
?
തുടുത്തുണർന്ന്
കറുപ്പിലേക്ക്
അസ്തമിക്കുന്ന
വട്ടച്ചന്തങ്ങൾക്ക്
പ്രാണച്ചുവപ്പുകൾക്ക്
രാശി ഗണിക്കാനാകാതെ
കാലം ഇണപിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു
ഒരു കൃഷ്ണമണിയെ -
ചുവക്കുന്ന
മിഴിത്തുള്ളലിനായിComments

Popular posts from this blog