എന്നിട്ടും പോകുന്നില്ല…..ചിലതൊക്കെ...
*******************************
 
മുഖം,
ണ്ണ്, മൂക്ക്, കവിൾ,
താടിയടക്കം,ചെവിയും
കശക്കിത്തൂത്ത്
വെള്ളം ചീറ്റിച്ച്
അലക്കലാണെന്നും


മുടിയിഴകൾ ചിക്കി
താളിക്കൊഴുപ്പും ഞെരടി
കുലുക്കിയടുക്കി
കുളിക്കുന്നുണ്ട് .
.

എല്ലാ അടുവുകളും
പയറ്റിത്തിരുമ്മുന്നുണ്ട്
കൂർത്ത് വരുന്ന
ദന്തനിരകളിൽ.


ശുചിത്വത്തിന്റെ
എല്ലാ ഈർക്കിൽക്കോലുകളും
വരിഞ്ഞു കെട്ടി
തുരു തുരാ തൂത്തിട്ടും
എന്തേ ചിലതൊക്കെ
മായാതെ..
മങ്ങാതെ
മറയാതെ????

 അശരീരിയൊന്നു
തട്ടിയും മുട്ടിയും
ചൂണ്ടുകയാണ്


നീയൊന്നുമറിയുന്നില്ലല്ലോ
അസ്ഥാനത്തുള്ള

അഴുക്കിന്റെ ഒളിച്ചു കളി

Comments

Popular posts from this blog