ഗൃഹപാഠം
*********
കുഞ്ഞു മുഖവട്ടത്തിൽ
കള്ളച്ചിരി

മനസ്സിൽ നിന്നുമെന്റെ
മുൻ കൂർ ജാമ്യം തേടാൻ


വല്ലാത്തൊരു മറവി !

Comments

Popular posts from this blog