കള്ളവണ്ടി കയറിപ്പോയ ഓർമ്മകൾ
----ഗീത മുന്നൂർക്കോട്---

എന്റെ വിരുന്നുകാരിന്ന്
പുത്തനായി പണിത
തീൻ മേശക്ക് മേൽ
നിരന്നിരിക്കുന്ന രുചികളിൽ
മനസ്സാറാടി കളിചിരി വട്ടങ്ങളിലാണ് !!

ഞാനിവർക്കൊപ്പം
അച്ഛനമ്മമക്കൾ
വീടും വച്ച്
മണ്ണപ്പം ചുട്ട്
മനം നിറച്ച്
കളിചിരികളുണ്ടത്
തികട്ടിയെത്തുന്നല്ലോ!!

അന്ന്
മരമായി തണലായി
നീയെത്ര വട്ടം
ഞാൻ നീട്ടിയ മണ്ണപ്പമടർത്തി
നുള്ളി കൊറിച്ചിട്ടുണ്ട് !

എന്റെ കളിവീടുകൾ
നിന്റെ തണലുകളിൽ
ഉണർന്നിരുന്നുറങ്ങിയത്
ചെറുകാറ്റിന്റെ വിരലുകൾ
എന്റെ കളിവീട്ടിലെ സ്വന്തക്കാർക്ക്
മാമ്പഴം നുള്ളിയിട്ട്
മധുരം വിളമ്പിയത്

കള്ളവണ്ടിക്കയറ്റങ്ങളിൽ
എല്ലാം ഒളിച്ചോടി
തിരിച്ചൊരു വരവിൽ
നിന്റെ ചിതക്ക് മുകളിലല്ലോ
ഞാൻ
സ്നേഹക്കൂട്ടുകൾ

ഈ സ്വന്തക്കാർക്കിന്ന് വിളമ്പുന്നു

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog