മടക്കം

--- ഗീത മുന്നൂർക്കോട് ----

എഴുതാപ്പുറം മാത്രം വായിക്കുന്ന നിനക്ക്
ഞാനെന്റെയകം തന്നു

പുറം തോടുകളെല്ലാം ചിക്കിത്തുരന്ന് നീ
ചികഞ്ഞിടത്തൊന്നും
എന്നെ കണ്ടില്ല.

എന്നിലേൽപ്പിച്ച
ഒരായിരം പുറം വ്രണങ്ങളിൽ നിന്നും
നീ സംതൃപ്തി നേടിയെന്ന്

ഇല്ല - എന്റെയകം നിറയെ കുളിരാണ്
നിനക്കായ് മാത്രം കരുതി വച്ചത്

നീ വന്നു കൊൾക
വേനലിന്റെ കനൽക്കാറ്റുമായി -
എന്നിലേയ്ക്ക്

ഒന്നൂളിയിട്ടാൽ മാത്രം മതിയാകും
നിന്നെ തണുപ്പിക്കുന്ന
എന്റെ സ്നേഹച്ചീളുകളെ
ഊറ്റിയുണക്കാൻ
നിന്റെയുഷ്ണം മതി വരില്ല.

നിന്റെ പത്തികൾ എന്നിലേക്ക്
മടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും.

Comments

  1. പത്തി മടക്കും

    ReplyDelete
  2. എന്റെ സ്നേഹച്ചീളുകളെ
    ഊറ്റിയുണക്കാൻ
    നിന്റെയുഷ്ണം മതി വരില്ല..... ലളിതം... മനോഹരം!

    ReplyDelete

Post a Comment