സൌമ്യം സുന്ദരം ഗ്രാമ്യം !
----ഗിത മുന്നുര്‍ക്കോട്----

ഗ്രാമമേ, നന്മ തൻ നിറവിന്റെ പൊരുളേ ,
നീയെന്നിലുടഞ്ഞലിഞ്ഞതാമാത്മ താളം !

മഞ്ഞിൻ കണച്ചില്ലുകൾ തൂകിച്ചിരിച്ചും കൊ-
ണ്ടെൻ സ്മൃതിമുകുളങ്ങളെയുണർത്തുന്നു നീ.

സ്വച്ഛമാം പച്ചിലകളിലഴകിൻ തിണർപ്പെഴും
ഐശ്വര്യകനികളുടെ സുരഭില ദൃശ്യപുണ്യം;.

നിറവയൽ നട വഴികൾ തീണ്ടിത്തലോടുന്ന
നെൻ മണി ഗന്ധങ്ങൾ തത്തും വരമ്പുകൾ;

കാറ്റു വന്നിക്കിളിക്കൂട്ടുമ്പോൾ മാംചില്ലകൾ
തലയറഞ്ഞാടിയുതിർക്കുന്ന തേൻ മാങ്ങകൾ ;

നിറനിരച്ചെറുമികളിൽ,ചേർമണ്ണിൻ പച്ചകളിൽ
തരിവളകൾ കൊയ്യുന്ന പുഞ്ചയുടെ പാട്ടുകൾ;

കന്നു പൂട്ടും ചെറുമന്റെ മേനിയിലുറയുന്ന ക്ലേശം
ആയാസശിഷ്ടം മുളപ്പിച്ച തൂമ്പോലകൾ ;

കനിവാർന്ന തണലുകൾ കുളിർക്കതിർക്കുടകൾ
അരിയ വല്ലികളരുമയോടുമ്മിക്കും മല്ലികൾ;

കളകളം രവമധുരമൊഴിയൊഴുകും കൈപ്പുഴ;
പൂംചോലയ്ക്കപ്പുറമിപ്പുറം വാസനക്കൈത ;

തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽ തേനുണ്ണും തുമ്പികൾ
വേലിയിറമ്പിലേയ്ക്കിഴയുന്ന തൂമുല്ല രാഗം ;

മൈതാന വിസ്തൃതി, മുറ്റമതു കയറുന്ന പൂമുഖം
നാലുകെട്ടുമകത്തൊരു കേളീ നടുമുറ്റവും ;

വേനലിൻ കായ്ക്കറികൾ തെക്കിനിഞാത്തുകൾ,
വെള്ളരിക്ക, മത്തൻ, കുമ്പളങ്ങത്തൊങ്ങൽ ;

ആട്ടുകട്ടിലിൽ സ്വയം രമിച്ചാടുന്ന വേളകൾ
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിയ്ക്കും മരപ്പലകകൾ ;

കൈവീശറി ചാലേ തൂകുന്ന ചാമരക്കാറ്റുകൾ
പുൽപ്പായ് വിരിയ്ക്കുന്ന വിശ്രമ നിദ്രകൾ ;

മധുര നൈവേദ്യങ്ങളിലയടയപ്പങ്ങൾ
ജന്മനക്ഷത്രപ്പായസമൂട്ടുന്ന നാക്കിലസ്സദ്യകൾ ;

ശ്രീതിരികൾ കോർത്ത് കതിർക്കുലത്തോരണം
കൊത്തളങ്ങളിലകങ്ങളിൽ മൺ കലക്കലപില ;

താഴ്വരത്തോപ്പിലെ പുല്ലിട്ട മെത്തയിൽ
കുന്തളിച്ചാടിയുമോടിയും കളിച്ചും തിമർത്തും ;

തലകുത്തി കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞിട്ടു പെട്ടെന്ന്
മാഞ്ഞു മറഞ്ഞുപോം കുട്ടിക്കുസൃതിത്തരങ്ങളും ;

ഇന്നെൻ സ്മരണയിൽ  കിണുങ്ങുന്നു ബാല്യം
സ്നേഹലാളിത്യങ്ങളിൽ തുഴഞ്ഞെതാം നാളുകൾ ;

എത്ര സുകൃതികൾ , കൊയ്ത്തുകൾ കൂട്ടയ്മകൾ
സ്വച്ഛശ്രേയസ്സിന്റെ ശ്രീയെഴും ഭാവങ്ങളെ-

ന്റെ പാഥേയങ്ങളിലൊളിപ്പിച്ചു ഞാൻ വച്ചി-
ട്ടൽപ്പാൽപ്പമിന്നും നുണഞ്ഞു ഭുജിക്കുന്നു ;

അവനിയിൽ വാഴ്വിൻ സമൃദ്ധിയുടെ ജീവനം
നിറവർണ്ണ കാഴ്ച്ചയ്ക്ക്, നന്മയുടെ വേഴ്ച്ചയ്ക്ക്

ശന്തി തൻ പരിശുദ്ധി തൻ  സത്യാർത്ഥ വാഴ്ച്ചയ്ക്ക്
ഗ്രാമ്യമേ, നീയെന്നുമിന്ദ്രിയ ചോദനം, പ്രചോദനം !

Comments

 1. അവനിയിൽ വാഴ്വിൻ സമൃദ്ധിയുടെ ജീവനം
  നിറവർണ്ണ കാഴ്ച്ചയ്ക്ക്, നന്മയുടെ വേഴ്ച്ചയ്ക്ക്

  ചിട്ടയായവര്‍ണ്ണനകള്‍.....നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  ReplyDelete
  Replies
  1. നന്ദി ഷിബൂ, നല്ല വാക്കുകൾക്ക്.

   Delete
 2. ഗ്രാമ്യഭംഗി
  കാവ്യഭംഗി

  ReplyDelete
  Replies
  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി, അജിത്.

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog