രാപ്പനി

---- ഗീത മുന്നൂര്‍ക്കോട് ----അറപ്പുതേച്ച കൈകളിലേയ്ക്ക്

വെറുപ്പു കുടഞ്ഞ 


പണത്തുട്ടുകള്‍ വീഴുന്നു…….പ്രാണന്റെ വില 


കുടുകുടാ കുടിച്ചിറക്കുന്ന


മനുഷ്യ യന്ത്രങ്ങളുടെ


ആക്രാന്തം…..ആക്രോശം……അവ വെകിളി കൊണ്ട് 


വാള്‍ത്തല വീശുന്നു…….


അമൂല്യങ്ങളായ വാഴ്വുകള്‍


പാതയോരങ്ങളില്‍


ഉടഞ്ഞ് ചിതറുന്നു…..അതില്‍ നിന്നും തെറിയ്ക്കുന്നൂ


ചെംതീപ്പൂക്കള്‍……


മനസ്ഥലികളില് -


നിര്‍വികാരതയുടെ


ഊഷരതകളില്‍


വിരിയുന്നൂ തീപ്പൂക്കളായി……..വിറച്ചും കൊണ്ട് പടരുന്നൂ


വൈറസ്സുകള്‍…….


പേടിയുടെ മുള്‍ത്തുണ്ട്


തുളച്ചിറങ്ങിയ


ഹൃദയത്തിലെ നിനവുകളിലൂടെ…….രാവിനൊരു നിദ്ര


സമ്മാനിയ്ക്കാനാകാത്ത


ഇന്ന്


ഈ ജീവിതം…


ഒരു കൊടിയ നഷ്ടം…..!


ഹൊ! കഷ്ടം !

Comments

Popular posts from this blog