ചേട്ടേ പോ………..


ചേട്ടേ പോ………..
ഗീത മുന്നൂറ്‍ക്കോട് -

സംക്രാന്തി…..!
എങ്ങിനെയകറ്റണം ചേട്ടയെ….?
എന്റെയും
നിന്റെയും
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും
വാതായനങ്ങള്‍
കൊട്ടിയടച്ച് കിടപ്പല്ലേ……..

സ്വാറ്ത്ഥക്കൊഴുപ്പുകളില്
അന്ധതയിഴുകി
ക്ഷുദ്രക്കാലുകള് നെയ്യുന്ന
മൂശ്ശേട്ടവലകള്
ഒട്ടി വലിഞ്ഞ്
പെരികിപ്പെരുകി……………

എവിടെ ഈറ്ക്കിലക്കോലുകള്…?
തൂത്തെറിഞ്ഞ്
ശുദ്ധി തളിക്കാന്‍
ഏതുണ്ട് കൈകള്‍……..
’ചേട്ടേ പോ………..’

Comments

Popular posts from this blog