പൊടിഞ്ഞ് പറക്കുമ്പോൾ
********************************
ജീവിതം ഉടഞ്ഞുടഞ്ഞ്
പൊടിഞ്ഞു പറക്കുമ്പോൾ
ഞാനൊരു
ചിറകു മുളച്ച
വർണ്ണപ്പറവയാകുന്നു

ഓരോ
കണത്തെയും നോട്ടമിട്ട്
ഒന്നിനുവേണ്ടിയുമല്ലാതെ
ഓരോന്നിന്റേയും
പിറകെ പറക്കുന്നു

കൊക്കിലെടുക്കാൻ മാത്രം
ഒന്നുമില്ലെന്ന
കണ്ടെത്തലിൽ
പുറം തൊരിയാൻ
ധൂളിയായി
പരിണമിക്കുന്നു.


Comments

Popular posts from this blog