ദഹനം
*******
ഓർമ്മവാലുകളിൽ
തീയിട്ട
ഹനുമാൻ ചാട്ടങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്
കത്തിപ്പൊള്ളുന്നുണ്ടുള്ളം

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog