ഒറ്റവാക്ക് 

*************


ഇരട്ടിച്ചവാക്കുകള്‍ മാത്രം

ഉരുവിട്ടത്തിന്റെ

ആക്കത്തിലേക്ക്

കടല്‍ച്ചാട്ടംപോലെ

എന്തൊക്കെയാണ്

പെയ്തിറങ്ങിയത് ...!

അസൂയക്കുത്തിൽ

അസിഹിഷ്ണുത

ചീറ്റലായി

കന്മഷക്കൊയ്ത്തും

രോഷാഗ്നിത്തിള കനത്ത്

പകപ്പെരുക്കം

പുകഞ്ഞതും ....!


ചുറ്റുപാടും

കാതോർത്തു

കൺപാർത്ത്

അറിഞ്ഞേയില്ലാരുമെന്ന

കരുളറപ്പിലാകാം

കൂട്ടുവാക്കുകളിതാ

എടുത്തുചാടുന്നു

നിർവ്വചനം കവിഞ്ഞുനിന്ന

ഒറ്റവാക്കിലേക്ക്

'
സ്നേഹ' ത്തിലേക്ക്


Comments

Popular posts from this blog