കൂടെ പിറക്കാതെ 
*************************
പേരെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന്
ഞാൻ പകച്ചു നോക്കും.
എനിക്കായൊരു പേര്
കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന്
സങ്കടപ്പെടും.


ഭാഗ്യാക്ഷരിയിൽ തുടങ്ങി
ശ്രീയക്ഷരിയിൽ ജീവിക്കുന്ന
പുണ്യാക്ഷരിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന
പേരും തേടി
ആജീവനാന്തം
തെണ്ടിയലഞ്ഞ്...


കൂടെ പിറക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ
ജീവിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ
മരണപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന
ഒന്നായി മാറും
ഒരു പേരു് !



Comments

Popular posts from this blog