മരം
****
ഇന്നെന്നെ
കൊട്ടിയടക്കുന്ന വാതിൽ
പണ്ടെനിക്ക് തണൽ തന്ന
സാന്ത്വനമായിരുന്നു


പിച്ചിച്ചീന്തി അടുപ്പിലിട്ട്
കത്തിച്ചാളിക്കുന്ന
ചില്ലകൾ
പണ്ടെനിക്ക്
തുടുത്ത പഴങ്ങൾ നീട്ടിയിരുന്നു


പട്ടുപോയൊരു പ്രണയം
നിന്റെ തണലുകളിൽ
പണ്ടെന്നോ
ചട്ടീം കലോം
ചൊട്ടേം പുള്ളും
അക്കുത്തിക്കുത്താന
പെരുങ്കുത്തും
കാച്ചിക്കുത്തി

മധുരമുണ്ടിരുന്നു

Comments

Popular posts from this blog