സൗഹൃദപ്പൂ
*****************
ചിരിച്ചുചോന്ന്
സ്നേഹംതൂവി
ഉള്ളിലേക്ക് 
കടന്നൂറിയവൾ
വെയിൽച്ചില്ലകളെയാട്ടി
ശീതക്കാററ്റു
വീശിയിരിക്കണം...
മുടിയിഴകൾ 
പാളിപ്പറന്ന്
വിളർത്തൊന്നു വെളുത്ത്
ഉടഞ്ഞതെപ്പോഴായിരിക്കാം...

ഈ തൂവാനപ്പൂമുഖം
ചുട്ടുചുവന്നതും
അകൽച്ചയിലേക്ക് 
വാടിക്കൊഴിയാൻ 
തിടുക്കപ്പെട്ടതും
എന്തിനായിരിക്കാം…?

Comments

Popular posts from this blog