അമ്മ
***********
അമ്മക്കണ്ണുകളിലെ
ഓരോ തുള്ളിയും
മകനേ
നിനക്കായി മാത്രം
തിളങ്ങാനുള്ളതാണ്.
അമ്മക്കൈകൾ
തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്നത്
നിനക്കൂഷ്മം പകരാനാണ്.
അമ്മമനസ്സിന്റെ
ഓരോ താളവും
നിനക്കായ്
നടനവഴക്കം
സ്വാംശീകരിച്ചതാണ്.
അമ്മഹൃദയത്തിന്റെ
ലോലതന്ത്രികൾ
നിനക്കായ് കമ്പിച്ച്
ഈണമിട്ടുടയാനുള്ളതാണ്…..

അമ്മവാത്സല്യമുണ്ട്
മകനേ
ആശിസ്സുമുണ്ട്.
നിന്റെ വ്യഥയുപ്പുകൾ
ഒപ്പിയെടുക്കാൻ

Comments

Popular posts from this blog