കരിമ്പൂച്ച
എടുത്തു വച്ച കാലിന്                                                                                                       കുറുകെച്ചാടി                                                                                                                         എന്നുമിങ്ങനെ                                                                                                             
നടത്തിക്കും
ഒരടി പിറകോട്ട്                                                                                                                         നി വേണേൽ                                                                                                               
 പൊയ്ക്കോ മുന്നോട്ടെന്നും                                                                                                                     ഒന്ന് മുരണ്ട്...
നീയേ ശരിയെന്ന്                                                                                                                          കരിമ്പൻ ഉരസലിൽ
പിറകോട്ട് വലിക്കുന്ന                                                                                                                     
ആ അസ്വസ്ഥത !                                                                                                                ഒരാശങ്കയിൽ                                                                                                                    
മുക്കിയെന്നെ                                                                                                                      നനച്ചു നടത്തിയ്ക്കും നീ.
ഉത്സാഹമല്ല                                                                                                                     പൊടുന്നനെയങ്ങ്                                                                                                                  കേറ്റാതെ വഴിമുടക്കി                                                                                                                         മുള്ള് കീറിയ പോലെ                                                                                                        
നീയിങ്ങനെ നോവിക്കുന്നതും നല്ലത്
കാഴ്ച്ചവട്ടങ്ങളിലേക്ക്                                                                                                     എല്ലാമെല്ലാമെറിഞ്ഞു തരുന്നതും                                                                                           
ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നെ തുരക്കുന്നതും                                                                              ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിലേക്ക് പായിച്ച്                                                                                                      
ഇതും നിനക്കെന്ന് വാദിക്കുന്നതും                                                                                                 
എല്ലാം നല്ലതിനെന്ന്                                                                                                      
ആവർത്തിക്കുന്നതും
ഇങ്ങനൊരു നീ                                                                                                                    ഓരോ വട്ടവും                                                                                                                    കുറുകെച്ചാടുമ്പോൾ
പടിയിൽ നിന്ന് മറു പടിയിലേക്ക്                                                                                    
താഴോട്ടും മേലോട്ടുമെന്നെ                                                                                                       എത്ര കയറ്റിയിറക്കുന്നു.


Comments

Popular posts from this blog