വിശപ്പ്                
********
ഉച്ചയുദിയ്ക്കാത്ത മാടങ്ങളുണ്ട്
അവിടെ
വിശപ്പുക മാത്രം കലഹിക്കുന്നു.
മൗനത്തിന്റെ  മ്ലാനശ്വാസങ്ങളി മാത്രം
നമ്മുക്കവ മുഴങ്ങുന്നത് കേക്കാം..

പാതിര പൂക്കുമ്പോ
ഇരുട്ട് കനത്തു വീശുമ്പോ
ചായ്പ്പിലെ വിശപ്പുക
അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്
മടിത്തട്ടുടയുന്ന
മടിക്കുത്തഴിയുന്ന
മുടിക്കെട്ടുലയുന്ന കലമ്പലി
മൗനമപ്പോ
മൂക്കടച്ചു മുങ്ങാറുണ്ട്.

വിശപ്പിന്റെ നഗ്നതയിലേക്ക്
തുറുകണ്ണുകളിറങ്ങുമ്പോ
സമനില തെറ്റുന്ന
പ്രകൃതിയ്ക്ക്
അഭയസ്ഥലികളന്യം._Comments