പൂച്ച
*******
അമ്മ തന്നത്
അവരുടെ കച്ചത്തുമ്പിൽ
ഞാത്തിക്കൊടുത്ത്
തന്നിഷ്ടങ്ങളിലേയ്ക്ക്
കള്ളവണ്ടി കയറി
……
അച്ഛൻ കാണിച്ചുതന്നത്
മുഴുവനോടെ
മറവിയുടെ കുപ്പയിലേയ്ക്കെറിഞ്ഞ്
പയറ്റിന്റെ കൊഴുപ്പ്
അഭ്യാസത്തിന്റെ
പുതുമാനങ്ങളിൽ
കൊണ്ടും കൊടുത്തും
ഉണ്ടും ഊട്ടിയും
ധിക്കരിച്ചും കൊണ്ടിന്നും
.

ഞാൻ കാലത്തിന്
കുറുകെ ചാടിയ
പൂച്ച.

Comments

Popular posts from this blog